HISTORIA SZKOŁY

Potrzeba otwarcia szkoły zawodowej na terenie Jelcza powstała w 1952r. Zakładowi Budowy Nadwozi Samochodowych i Zakładowi Naprawy Samochodów (przekształconych w 1958r.w Jelczańskie Zakłady Samochodowe) brakowało wykwalifikowanych pracowników. Utworzono wtedy, zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Ratowicach, która miała kształcić uczniów na potrzeby zakładów w zawodzie ślusarza.

Przeznaczony na ten cel budynek zagospodarowano, przygotowano też pracownię obróbki ręcznej w jednej z hal zakładowych i skompletowano personel szkoły, głównie z pracowników zakładów.Przyjęto 60 uczniów do dwóch klas. Dyrektorem placówki został Stanisław Kudła, na kierownika warsztatów szkolnych powołano Zygmunta Gajowskiego. Obaj byli pracownikami JZS. W czerwcu 1954 r. 42 absolwentów ZSZ opuściło szkołę.Po roku okazało się, że pilniejszą sprawą niż kształcenie ślusarzy jest dla zakładów kształcenie średniego personelu technicznego. Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego otworzyło więc 1.09.1953r. w Laskowicach Technikum Samochodowe o dwóch równoległych klasach. Nowych klas szkoły zawodowej już się nie tworzy, pierwszy ciąg ma być równocześnie ostatnim. Nabór uczniów odbył się w całej Polsce, podobnie zresztą jak poprzednio do ZSZ. Dyrektorem szkoły został doświadczony pedagog – Stefan Hałat. 1.09.1954r. rozpoczęły naukę cztery klasy technikum: dwie pierwsze i dwie drugie, zostały też uruchomione dwie klasy technikum dla pracujących o specjalności remont samochodów: jedna pierwsza i jedna druga. W październiku 1954r.

Ministerstwo podjęło decyzję o przeniesieniu technikum młodzieżowego do Strzelina. Technikum dla pracujących pozostało w Jelczu jako filia.14.03.1957r na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty dokonano przekazania Technikum dla pracujących Kuratorium Okręgu Szkolnego i odtąd szkoła ta stanowiła samodzielną jednostkę. Jej dyrektorem został Henryk Świergiel, dotychczasowy kierownik wydziału dla pracujących, równocześnie kierownik sekcji szkolenia zawodowego zakładów. W roku szkolnym 1957/58 dyrektorem szkoły został mianowany Stefan Ciągło. W 1958r. w związku z zakupem licencji „Karosy” w Czechosłowacji i rozbudową zakładów wyłoniła się konieczność kształcenia własnej kadry robotniczej. JZS wystąpiły wówczas do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z propozycją utworzenia przyzakładowej szkoły zawodowej.2.10.1959r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową dla Pracujących Młodocianych (zostało to potwierdzone zarządzeniem ministra z dnia 27.10.1959r). Jej dyrektorem został Stefan Ciągło, zachowując także stanowisko dyrektora technikum. Szkoła miała 4 klasy pierwsze o specjalnościach: tokarz, ślusarz, blacharz i stolarz.

W rok później liczyła osiem oddziałów. Zrezygnowano z naboru do klas o specjalności stolarz, wprowadzono nową - spawacz. W 1961r. przybyła specjalność: tapicer, kształcąca głównie dziewczęta. Rok później utworzono klasę ogólnozawodową dla dziewcząt (zawód magazynier) i lakierników dla chłopców. Dwa pierwsze z tych kierunków zostały wkrótce zaniechane ze względu na brak zapotrzebowania na ich absolwentów w JZS. Na ich miejsce wprowadzono inne, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Zasadnicza szkoła zawodowa kształciła - oprócz wymienionych - także w zawodach: frezer, ślusarz narzędziowy, ślusarz-spawacz, ślusarz-mechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, blacharz karoseryjny, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-kierowca pojazdów samochodowych, malarz-lakiernik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, murarz. Do 1989r. opuściło ZSZ 3858 absolwentów 21 specjalności. W 1963r. utworzono 2 klasy technikum samochodowego młodzieżowego o specjalności: remont i eksploatacja pojazdów samochodowych, jako część istniejącego technikum dla pracujących. W roku szkolnym 1971/72 przyjęto ostatnich uczniów. Ponownie uruchomiono technikum, tym razem mechaniczne, w roku szkolnym 1978/79 - początkowo o specjalności automatyka przemysłowa, a w roku szkolnym 1979/80 – obróbka skrawaniem. W latach 1984-86 nie prowadzono naboru do technikum, rozpoczęto ponownie w roku 1986. Do roku 1989 technikum młodzieżowe opuściło 462 absolwentów.

W roku szkolnym 1972/73 utworzono liceum zawodowe o specjalności: mechanik budowy i naprawy maszyn, od roku 1974/75 rozpoczęto nabór także do klasy o specjalności: mechanik obróbki skrawaniem. W roku szkolnym 1977/78 zrezygnowano z pierwszej specjalności. Liceum Zawodowe istniało do roku 1981/82, opuściło je 241 absolwentów.Od roku szkolnego 1959/60 technikum dla pracujących nie prowadziło naboru do klas pierwszych ze względu na brak kandydatów. Do klas drugich przyjmowano absolwentów ZSZ bez egzaminu, a do klas trzecich po zdaniu egzaminu z rysunku technicznego.Od roku szkolnego 1970/71 wprowadzono 3-letnie technikum po ZSZ. Następnie zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.06.1971r. wprowadzono 3,5-letni okres nauki dla absolwentów ZSZ. W ten sposób uczyły się tylko dwa roczniki, później wrócono do 3-letniego okresu nauki. Nazwa i specjalności technikum dla pracujących ulegały również zmianom. W latach 1954-56 było to technikum samochodowe, a od 1956r. - technikum mechaniczne.

W roku szkolnym 1963/64 powrócono do nazwy technikum samochodowe, by znów w 1972r. zmienić ją na technikum mechaniczne.Zmiany nazwy szkoły wiązały się ze zmianami w profilu kształcenia. W pierwszych latach istnienia technikum był to remont samochodów, potem budowa maszyn. W roku szkolnym 1962/63 znów wprowadzona zostaje specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych obok budowy maszyn. W roku szkolnym 1968/69 wprowadzono jeszcze jedną specjalność: obróbka skrawaniem. Obecnie technikum dla pracujących posiada dwie specjalności: mechanik pojazdów samochodowych i obróbka skrawaniem. W latach 1972-79 wprowadzono na prośbę JZS naukę dwuzmianową dla klas o specjalności obróbka skrawaniem. Do roku 1989 technikum dla pracujących opuściło 1334 absolwentów. Zgodnie z potrzebami JZS w styczniu 1974r. otwarto Średnie Studium Zawodowe o specjalności ogólnotechnicznej, we wrześniu 1976r. dodatkowo klasę o specjalności administracyjno-biurowej. Średnie Studium Zawodowe działało z przerwami do roku 1989. Ukończyło je 256 osób. Od 1963 do 1983 roku istniała ZSZ dla pracujących o specjalności ślusarz. Od roku szkolnego 1974/75, w związku z powstaniem przy JZS Ochotniczego Hufca Pracy, uruchomiono także specjalności: cieśla i murarz, z których po 2 latach zrezygnowano. ZSZ dla pracujących opuściło 459 absolwentów.Ogółem szkoły zawodowe przy JZS ukończyło w latach 1954-1989 6610 osób, z tego ZSZ 4317 osób, a średnie szkoły 2293 osoby. W systemie wieczorowym ukończyło szkoły przy JZS 2049 osób, szkoły młodzieżowe 4561 osób. W latach 1959-73 istniały dwie szkoły: jedna podległa Kuratorium Okręgu Szkolnego (technikum), druga przyzakładowa – Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.

W roku szkolnym 1973/74 powstał Zespół Szkół Zawodowych przy JZS, w ramach którego działały: ZSZ młodzieżowa i dla pracujących, technikum młodzieżowe i wieczorowe, liceum zawodowe i średnie studium zawodowe. W roku szkolnym 1989/90 w skład Zespołu Szkół weszły: technikum dzienne i wieczorowe oraz zasadnicza szkoła zawodowa młodzieżowa. W lutym1989r. Komisja Kuratorium Oświaty pozytywnie oceniła kadrę pedagogiczną oraz bazę szkoły i pozwoliła na uruchomienie w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącego. W czerwcu zostały przeprowadzone egzaminy wstępne. We wrześniu rozpoczęła się nauka w dwóch klasach o profilu podstawowym. Większość uczniów stanowiły dziewczęta. W tymże roku wróciła do szkoły nauka religii.

W 1992r. z powodu trudnej sytuacji Jelczańskie Zakłady Samochodowe pozbywały się różnych agend i egzystujących przy nich komórek .Dlatego też w efekcie rozmów pomiędzy zakładem, szkołą i kuratorium Zasadnicza Szkoła Zawodowa pozostała szkołą przyzakładową, a warsztaty szkolne przeszły w gestię kuratorium. Od lutego 1992r. instruktorzy praktycznej nauki zawodu stali się nauczycielami zawodu i podlegają kuratorium. Uczniowie nadal mieli status pracownika młodocianego JZS. W związku z trudnościami finansowymi kierownik warsztatów szkolnych wraz z nauczycielami zawodu i pracownikami administracji skutecznie poszukiwał w gospodarstwach rolniczych i zakładach we Wrocławiu zamówień na produkty, których wykonanie możliwe było w warsztatach szkolnych. Mimo trudności rynkowych i kadrowych baza produkcyjno-szkoleniowa była utrzymywana w bardzo dobrym stanie technicznym, a uczniom zapewniono możliwość prac ćwiczeniowych. W roku 1997 Zarząd Zakładów Samochodowych „Jelcz”S.A. podjął decyzję o zaniechaniu przyjmowania pracowników młodocianych do nauki zawodu. Był to ostatni rok funkcjonowania szkoły jako przyzakładowej. W tym czasie warsztaty kształciły w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych (na prośbę Zakładów Samochodowych „Jelcz” S.A., w związku z wprowadzeniem nowych technologii w zakresie elektromechaniki samochodowej), mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz-spawacz, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych. Ze względu na kurczący się rynek pracy od 1999r. nie prowadzi się naboru do klas kształcących w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

W roku szkolnym 1992/93 utworzono 3 klasy LO – dwie ogólne i jedną o profilu informatycznym, w której realizowany był program autorski Zbigniewa Procyka. W roku szkolnym 1995/96 została utworzona klasa o profilu ekologicznym z programem autorskim Jadwigi Mitek.

Do roku 1998 szkoła podlegała Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a od 1.01.1999r. została przejęta przez Starostwo Powiatowe w Oławie.W roku szkolnym 2002/2003, w związku z reformą oświaty, została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Oprócz wygasających typów szkół w Zespole funkcjonują nowo utworzone: 3-letnie LO (klasa z przedmiotami wiodącymi: technologia informacyjna, matematyka i klasa z językami obcymi), 3-letnie Liceum Profilowane (profile: zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny), 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasa wielozawodowa i mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy).

W roku szkolnym 2008/2009 utworzono Technikum Informatyczne. Pierwsi absolwenci technikum ukończyli szkołę w roku szkolnym 2011/2012.

W roku szkolnym 2011/2012 do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostało przeniesione Gimnazjum Nr 1. Obie szkoły funkcjonowały wówczas jako odrębne jednostki. Z dniem 1 września 2012 Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2012r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego zostało włączone do Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zmienił nazwę na Zespół Szkół w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskeigo.

 

Lodowisko 3W poniedziałek 19 lutego klasa 1c wybrała się na lodowisko. Uczniowie aktywnie spędzili czas, doskonaląc swoje umiejętności łyżwiarskie. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z tym sportem, dla innych kolejna okazja do podszlifowania techniki. Wszystkim towarzyszył uśmiech, dobry humor i poczucie świetnej zabawy.

 

Spotkanie 1Odpowiedzialność prawna nieletnich, demoralizacja, spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających to tematy, o których z uczniami rozmawiała dziś funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Oławie - pani Dorota Pelc.
Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenia, w których biorą udział noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych. Spotkanie z uczniami było okazją, aby porozmawiać na tematy związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich i uświadomić młodym ludziom, jak łatwo popaść w konflikt z prawem. Policjantka przypomniała młodzieży, jakie mają prawa i obowiązki. Zwróciła uwagę na problem demoralizacji. Funkcjonariuszka uczuliła również młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu i narkotyków. Podkreśliła, że sięganie po tego typu środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy spotkania mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli - specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu.
 

28 lutego uczniowie naszej szkoły, Michał Woźny, Nikodem Micorek, Gabriel Sypek, Łukasz Frączak, uczestniczyli w Międzyszkolnej Uczniowskiej Debacie o Samorządności, zorganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczniów oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką funkcjonowania samorządów. Podczas debaty zaprezentowano różnorodne opinie na temat roli samorządów oraz sposobów ich działania. Uczestnicy dyskutowali o sprawach dotyczących naszego powiatu oraz lokalnych problemach społecznych. Wymieniali pomysły na bardziej efektywne działania. Debata przebiegała w atmosferze otwartej i konstruktywnej, co pozwoliło na swobodną wymianę poglądów i dyskusję na temat istotnych kwestii. Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem wniosków.

Debata 1 Debata 2

 

 

 

 

 

Autostopem 123 lutego uczniowie klasy 2a i 2b, pod opieką pań Beaty Basandowskiej i Elżbiety Wojtowicz, uczestniczyli w bardzo ciekawym odczycie popularno-naukowym w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Odczyt pod tytułem "Autostopem przez stany Ameryki Północnej" przygotował i poprowadził pan Michał Grześkowiak, student IGRR UWr. Młodzież słuchała z uwagą, zarówno o stronie logistycznej wyprawy, jak i o walorach przyrodniczo-kulturowych USA. Śmiało można powiedzieć, że dzięki ciekawie przygotowanej narracji przysłowiowe "American dream" było na wyciagnięcie ręki. Nasi licealiści mogli także obejrzeć wystawę fotograficzną "Doceń lokalność", która zdobiła korytarze Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

 

Mistrzynie 1🥇Gratulujemy naszym reprezentantkom, Olhi Shewchuk z klasy 2a oraz Sofii Polishchuk i Katarzyny Chmieluk z klasy 2b, zdobycia tytułu Mistrzyń Powiatu Oławskiego w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Dziewczyny były dziś bezkonkurencyjne, wygrały wszystkie mecze, zarówno w singlu, jak i deblu, uzyskując tym samym awans do półfinału wojewódzkiego 🥇
Z bardzo dobrej strony pokazali się także chłopcy z naszej szkoły - Bohdan Tkach z klasy 2d oraz Denys Khylevych z klasy 1d, broniąc tytułu wicemistrzów z ubiegłego roku.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju! 🥳
 
Styczen 4Nasza Rada Rodziców, pod przewodnictwem pana Arkadiusz Burek, w każdym miesiącu nagradza wyjątkowe osiągnięcia, aktywności i postawy uczniów. W tym tygodniu zostały rozdane nagrody za styczeń i luty. Otrzymali je uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursach:
🥇w XX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych: Tymoteusz Janiak, Michał Woźny, Nikodem Micorek.
🏅w V Powiatowym Konkursie "Matematyka w Językach Obcych": Michał Woźniak, Michał Woźny, Nikodem Micorek, Gabriel Albekier.
Za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursów zostali wyróżnieni również nauczyciele - pani Jolanta Kamieniak oraz pan Szymon Kiecenka.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Rozwijajcie swoje pasje i talenty, bo macie ogromny potencjał.
 
Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć seniorki z Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Życzymy im dużo zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z robótek ręcznych! 🤗
Dziękujemy wszystkim darczyńcom: uczniom, rodzicom, nauczycielom za udział w zbiórce! 🙂
 
 Dary 2Dary 1
 
 
 
 
 
 
 

Walentynki 1Od samego rana Samorząd Uczniowski realizował krok po kroku swój walentynkowy plan. W holu na parterze pojawił się kiermasz z własnoręcznie przygotowanymi słodkościami. Zostały rozniesione walentynki, które przyniosły radość i uśmiech na twarzach uczniów i nauczycieli. Ochotnicy uczestniczyli także w zabawie "Poszukaj swojej drugiej połówki". Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zachęcamy do obejrzenia walentynkowej fotorelacji! 💕

 

SpotkaniaJuż niedługo nasi uczniowie wezmą udział w cyklu fascynujących wykładów poprowadzonych przez pana Piotra Piechotę - doktora nauk inżynieryjno-technicznych. Pan Piotr pracuje jako adiunkt na Politechnice Wrocławskiej i bierze udział w wielu innowacyjnych projektach. Podczas zajęć z młodzieżą podzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją do odkrywania nowych obszarów nauki. Maturzystom przybliży również ofertę studiów Politechniki Wrocławskiej.
Spotkania odbędą się z inicjatywy pana Piotra Stajszczyka - przewodniczącego Stowarzyszenia Pracodawców w Jelczu-Laskowicach. Politechnika to kolejna instytucja z Wrocławia, zainicjowana przez prezesa stowarzyszenia, z którą będziemy współpracować, po Wrocławskim Parku Technologicznym i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
 

Podkategorie

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

21.05.2024
Koncoworoczne spotkania konsultacyjne 
17.06.2024
Zakończenie klasyfikacji rocznej
 

 


Kronika wideo

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2023/2024
 
Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat: 74 1020 5242 0000 2802 0535 2267 PLN 

Regulamin RR

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony