bibliotekaDzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzimy w dniu 8 maja już od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w trakcie którego biblioteki różnych typów z całej Polski intensyfikują działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Z tej okazji składamy serdeczne życzenia naszej przemiłej Pani Bibliotekarce- Edycie Wildschütz , która wszystkich zawsze wita z uśmiechem, prowadzi wolontariat czytelniczy oraz dba o ciekawy wybór książek w naszej bibliotece.

Przypominamy, że poza tradycyjną biblioteką od 3 lat w naszej Szkole działa również nowoczesna biblioteka online, z której można wypożyczać.

MaturaInformujemy, że od dnia 4 maja rozpoczynamy egzaminy dojrzałości. Pierwszym egzaminem, do którego przystąpią tegoroczni maturzyści to egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy). Egzaminy pisemne potrwają do dnia 23 maja.
Część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie w terminie od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja), według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023.
Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA!
 

HISTORIA SZKOŁY

Potrzeba otwarcia szkoły zawodowej na terenie Jelcza powstała w 1952r. Zakładowi Budowy Nadwozi Samochodowych i Zakładowi Naprawy Samochodów (przekształconych w 1958r.w Jelczańskie Zakłady Samochodowe) brakowało wykwalifikowanych pracowników. Utworzono wtedy, zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Ratowicach, która miała kształcić uczniów na potrzeby zakładów w zawodzie ślusarza.

Przeznaczony na ten cel budynek zagospodarowano, przygotowano też pracownię obróbki ręcznej w jednej z hal zakładowych i skompletowano personel szkoły, głównie z pracowników zakładów.Przyjęto 60 uczniów do dwóch klas. Dyrektorem placówki został Stanisław Kudła, na kierownika warsztatów szkolnych powołano Zygmunta Gajowskiego. Obaj byli pracownikami JZS. W czerwcu 1954 r. 42 absolwentów ZSZ opuściło szkołę.Po roku okazało się, że pilniejszą sprawą niż kształcenie ślusarzy jest dla zakładów kształcenie średniego personelu technicznego. Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego otworzyło więc 1.09.1953r. w Laskowicach Technikum Samochodowe o dwóch równoległych klasach. Nowych klas szkoły zawodowej już się nie tworzy, pierwszy ciąg ma być równocześnie ostatnim. Nabór uczniów odbył się w całej Polsce, podobnie zresztą jak poprzednio do ZSZ. Dyrektorem szkoły został doświadczony pedagog – Stefan Hałat. 1.09.1954r. rozpoczęły naukę cztery klasy technikum: dwie pierwsze i dwie drugie, zostały też uruchomione dwie klasy technikum dla pracujących o specjalności remont samochodów: jedna pierwsza i jedna druga. W październiku 1954r.

Ministerstwo podjęło decyzję o przeniesieniu technikum młodzieżowego do Strzelina. Technikum dla pracujących pozostało w Jelczu jako filia.14.03.1957r na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty dokonano przekazania Technikum dla pracujących Kuratorium Okręgu Szkolnego i odtąd szkoła ta stanowiła samodzielną jednostkę. Jej dyrektorem został Henryk Świergiel, dotychczasowy kierownik wydziału dla pracujących, równocześnie kierownik sekcji szkolenia zawodowego zakładów. W roku szkolnym 1957/58 dyrektorem szkoły został mianowany Stefan Ciągło. W 1958r. w związku z zakupem licencji „Karosy” w Czechosłowacji i rozbudową zakładów wyłoniła się konieczność kształcenia własnej kadry robotniczej. JZS wystąpiły wówczas do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z propozycją utworzenia przyzakładowej szkoły zawodowej.2.10.1959r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową dla Pracujących Młodocianych (zostało to potwierdzone zarządzeniem ministra z dnia 27.10.1959r). Jej dyrektorem został Stefan Ciągło, zachowując także stanowisko dyrektora technikum. Szkoła miała 4 klasy pierwsze o specjalnościach: tokarz, ślusarz, blacharz i stolarz.

W rok później liczyła osiem oddziałów. Zrezygnowano z naboru do klas o specjalności stolarz, wprowadzono nową - spawacz. W 1961r. przybyła specjalność: tapicer, kształcąca głównie dziewczęta. Rok później utworzono klasę ogólnozawodową dla dziewcząt (zawód magazynier) i lakierników dla chłopców. Dwa pierwsze z tych kierunków zostały wkrótce zaniechane ze względu na brak zapotrzebowania na ich absolwentów w JZS. Na ich miejsce wprowadzono inne, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Zasadnicza szkoła zawodowa kształciła - oprócz wymienionych - także w zawodach: frezer, ślusarz narzędziowy, ślusarz-spawacz, ślusarz-mechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, blacharz karoseryjny, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-kierowca pojazdów samochodowych, malarz-lakiernik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, murarz. Do 1989r. opuściło ZSZ 3858 absolwentów 21 specjalności. W 1963r. utworzono 2 klasy technikum samochodowego młodzieżowego o specjalności: remont i eksploatacja pojazdów samochodowych, jako część istniejącego technikum dla pracujących. W roku szkolnym 1971/72 przyjęto ostatnich uczniów. Ponownie uruchomiono technikum, tym razem mechaniczne, w roku szkolnym 1978/79 - początkowo o specjalności automatyka przemysłowa, a w roku szkolnym 1979/80 – obróbka skrawaniem. W latach 1984-86 nie prowadzono naboru do technikum, rozpoczęto ponownie w roku 1986. Do roku 1989 technikum młodzieżowe opuściło 462 absolwentów.

W roku szkolnym 1972/73 utworzono liceum zawodowe o specjalności: mechanik budowy i naprawy maszyn, od roku 1974/75 rozpoczęto nabór także do klasy o specjalności: mechanik obróbki skrawaniem. W roku szkolnym 1977/78 zrezygnowano z pierwszej specjalności. Liceum Zawodowe istniało do roku 1981/82, opuściło je 241 absolwentów.Od roku szkolnego 1959/60 technikum dla pracujących nie prowadziło naboru do klas pierwszych ze względu na brak kandydatów. Do klas drugich przyjmowano absolwentów ZSZ bez egzaminu, a do klas trzecich po zdaniu egzaminu z rysunku technicznego.Od roku szkolnego 1970/71 wprowadzono 3-letnie technikum po ZSZ. Następnie zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.06.1971r. wprowadzono 3,5-letni okres nauki dla absolwentów ZSZ. W ten sposób uczyły się tylko dwa roczniki, później wrócono do 3-letniego okresu nauki. Nazwa i specjalności technikum dla pracujących ulegały również zmianom. W latach 1954-56 było to technikum samochodowe, a od 1956r. - technikum mechaniczne.

W roku szkolnym 1963/64 powrócono do nazwy technikum samochodowe, by znów w 1972r. zmienić ją na technikum mechaniczne.Zmiany nazwy szkoły wiązały się ze zmianami w profilu kształcenia. W pierwszych latach istnienia technikum był to remont samochodów, potem budowa maszyn. W roku szkolnym 1962/63 znów wprowadzona zostaje specjalność: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych obok budowy maszyn. W roku szkolnym 1968/69 wprowadzono jeszcze jedną specjalność: obróbka skrawaniem. Obecnie technikum dla pracujących posiada dwie specjalności: mechanik pojazdów samochodowych i obróbka skrawaniem. W latach 1972-79 wprowadzono na prośbę JZS naukę dwuzmianową dla klas o specjalności obróbka skrawaniem. Do roku 1989 technikum dla pracujących opuściło 1334 absolwentów. Zgodnie z potrzebami JZS w styczniu 1974r. otwarto Średnie Studium Zawodowe o specjalności ogólnotechnicznej, we wrześniu 1976r. dodatkowo klasę o specjalności administracyjno-biurowej. Średnie Studium Zawodowe działało z przerwami do roku 1989. Ukończyło je 256 osób. Od 1963 do 1983 roku istniała ZSZ dla pracujących o specjalności ślusarz. Od roku szkolnego 1974/75, w związku z powstaniem przy JZS Ochotniczego Hufca Pracy, uruchomiono także specjalności: cieśla i murarz, z których po 2 latach zrezygnowano. ZSZ dla pracujących opuściło 459 absolwentów.Ogółem szkoły zawodowe przy JZS ukończyło w latach 1954-1989 6610 osób, z tego ZSZ 4317 osób, a średnie szkoły 2293 osoby. W systemie wieczorowym ukończyło szkoły przy JZS 2049 osób, szkoły młodzieżowe 4561 osób. W latach 1959-73 istniały dwie szkoły: jedna podległa Kuratorium Okręgu Szkolnego (technikum), druga przyzakładowa – Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.

W roku szkolnym 1973/74 powstał Zespół Szkół Zawodowych przy JZS, w ramach którego działały: ZSZ młodzieżowa i dla pracujących, technikum młodzieżowe i wieczorowe, liceum zawodowe i średnie studium zawodowe. W roku szkolnym 1989/90 w skład Zespołu Szkół weszły: technikum dzienne i wieczorowe oraz zasadnicza szkoła zawodowa młodzieżowa. W lutym1989r. Komisja Kuratorium Oświaty pozytywnie oceniła kadrę pedagogiczną oraz bazę szkoły i pozwoliła na uruchomienie w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącego. W czerwcu zostały przeprowadzone egzaminy wstępne. We wrześniu rozpoczęła się nauka w dwóch klasach o profilu podstawowym. Większość uczniów stanowiły dziewczęta. W tymże roku wróciła do szkoły nauka religii.

W 1992r. z powodu trudnej sytuacji Jelczańskie Zakłady Samochodowe pozbywały się różnych agend i egzystujących przy nich komórek .Dlatego też w efekcie rozmów pomiędzy zakładem, szkołą i kuratorium Zasadnicza Szkoła Zawodowa pozostała szkołą przyzakładową, a warsztaty szkolne przeszły w gestię kuratorium. Od lutego 1992r. instruktorzy praktycznej nauki zawodu stali się nauczycielami zawodu i podlegają kuratorium. Uczniowie nadal mieli status pracownika młodocianego JZS. W związku z trudnościami finansowymi kierownik warsztatów szkolnych wraz z nauczycielami zawodu i pracownikami administracji skutecznie poszukiwał w gospodarstwach rolniczych i zakładach we Wrocławiu zamówień na produkty, których wykonanie możliwe było w warsztatach szkolnych. Mimo trudności rynkowych i kadrowych baza produkcyjno-szkoleniowa była utrzymywana w bardzo dobrym stanie technicznym, a uczniom zapewniono możliwość prac ćwiczeniowych. W roku 1997 Zarząd Zakładów Samochodowych „Jelcz”S.A. podjął decyzję o zaniechaniu przyjmowania pracowników młodocianych do nauki zawodu. Był to ostatni rok funkcjonowania szkoły jako przyzakładowej. W tym czasie warsztaty kształciły w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych (na prośbę Zakładów Samochodowych „Jelcz” S.A., w związku z wprowadzeniem nowych technologii w zakresie elektromechaniki samochodowej), mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz-spawacz, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych. Ze względu na kurczący się rynek pracy od 1999r. nie prowadzi się naboru do klas kształcących w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

W roku szkolnym 1992/93 utworzono 3 klasy LO – dwie ogólne i jedną o profilu informatycznym, w której realizowany był program autorski Zbigniewa Procyka. W roku szkolnym 1995/96 została utworzona klasa o profilu ekologicznym z programem autorskim Jadwigi Mitek.

Do roku 1998 szkoła podlegała Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a od 1.01.1999r. została przejęta przez Starostwo Powiatowe w Oławie.W roku szkolnym 2002/2003, w związku z reformą oświaty, została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Oprócz wygasających typów szkół w Zespole funkcjonują nowo utworzone: 3-letnie LO (klasa z przedmiotami wiodącymi: technologia informacyjna, matematyka i klasa z językami obcymi), 3-letnie Liceum Profilowane (profile: zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny), 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasa wielozawodowa i mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy).

W roku szkolnym 2008/2009 utworzono Technikum Informatyczne. Pierwsi absolwenci technikum ukończyli szkołę w roku szkolnym 2011/2012.

W roku szkolnym 2011/2012 do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostało przeniesione Gimnazjum Nr 1. Obie szkoły funkcjonowały wówczas jako odrębne jednostki. Z dniem 1 września 2012 Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2012r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego zostało włączone do Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zmienił nazwę na Zespół Szkół w skład, którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskeigo.

 

Dzien Flagi

 

muzyka: autor nieznany (mel. z XVIII w.), słowa: Rajnold Suchowolski

Konstytucja 3 maja

1. Witaj majowa jutrzenko!
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie
Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)
 
2. Nierząd braci naszych cisnął:
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem - Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.
Witaj Maj, piękny Maj,

U Polaków błogi raj! (2X)

Powiat

Z A P R A S Z A M Y na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY-19 maja 2023!

Szczegóły już wkrótce!

Oferta 01

Oferta 02 Oferta 03

Oferta 04

Informujemy, że zapisy do otwartego biegu na 5 km i 10 km zostały uruchomione.
Od roku 2017 stawiamy na aktywność sportową i razem z Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice oraz Toyota - fabryka w Jelczu działamy na rzecz społeczności lokalnej.
To już 7. edycja naszego Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach wydarzenia - BIEG KASPROWICZA!
7 lat dobrej współpracy na rzecz propagowania w społeczeństwie modelu życia w aktywności sportowej i zdrowiu.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziny i wszystkich zainteresowanych. Będzie także bieg kolorów dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Zapraszamy rodziców/opiekunów na spotkanie
z wychowawcami, które odbędzie się dnia 18.04.2023r. o godz. 17.00

(wyjątkowo - spotkanie dla rodziców uczniów klasy 3B odbędzie w dniu 20.04.2023r. o godz. 17.00)

 

Zakonczenie 18W dniu 28 kwietnia 2023 pożegnaliśmy naszych tegorocznych uczniów klas maturalnych: kl. 4a LO, kl. 4B LO oraz kl. 4 G Tech. Dumni już absolwenci podziękowali za lata nauki w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza. Przez ostatnie 4 lata mieli możliwość rozwoju, dalekich podróży zagranicznych, udziału w projektach międzynarodowych, praktyk w renomowanych firmach. Były listy gratulacyjne, dyplomy, nagrody. Wzruszenia nie kryli zaproszeni rodzice oraz Wychowawcy klas: p. Krystyna Górkiewicz-Wychowawczyni kl. 4B Tech, p. Ewa Słoma- Wychowawczyni kl. 4A LO oraz p. Patrycja Paluch-Wychowawczyni kl. 4B LO.
Klasy: 3A LO  i 3B Tech wraz z Wychowawczyniami - p. Agnieszką Krawczyk oraz p. Katarzyną Magudą przygotowały wspaniałą akademię.
ZOBACZ FOTORELACJĘ.
Trzymamy kciuki za powodzenie naszych naturzystów na egzaminach maturalnych!
 

Podkategorie

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze

loc akad cisco

logo ospr admin2
 
przedszkolaki
 
rok szkol igrz
 
Giodo logo 1
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

24.10.2023
Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami uczniów
15.12.2023
Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych
 

 


Kronika wideo

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2023/2024
 
Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat: 74 1020 5242 0000 2802 0535 2267 PLN 

Regulamin RR

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony